ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

วันที่ 9 ส.ค. 2023
182 Views

วันที่ 9 มิถุนายน 2566
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ภายใต้หัวข้อ “ Driving Sustainable
Development Goals: Directions,
Opportunities, and Challenges of
Thai Entrepreneurs "
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค
คลังระหัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
เป็นกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ
ที่มีสถาบันการศึกษากว่า 5 สถาบัน
ส่งผลงาน เข้าร่วมน้ำเสนอทั้งสิ้น
จำนวน 78 ผลงาน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์