นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

วินัยนักศึกษา

5,771 Views

ในกรณีที่นักศึกษากระทำผิดระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนักศึกษาอาจได้รับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

1. ภาคทัณฑ์ 
2. พักการศึกษา
3. พ้นสภาพการศึกษา สาเหตุที่นักศึกษาถูกลงโทษทางวินัย ที่พบบ่อย เช่น ทะเลาะวิวาท สุราและสิ่งเสพติด การพนัน พกอาวุธ ปีนป่ายหอพักในยามวิกาล ลักทรัพย์ เป็นต้น


ข้อปฏิบัติ : นักศึกษาควรอ่านประกาศระเบียบการอยู่หอพัก รวมทั้งข้อปฏิบัติต่าง ๆ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และนักศึกษาควรดูแลทรัพย์สินของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย เช่น ไม่ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กไว้โดยไม่มีคนดูแล เป็นต้น

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์