คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Faculty of Management Science Silpakorn University

เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

0-3259-4028, 0-3259-4031 ต่อหมายเลขภายใน
โทรสาร 0-3259-4027
อีเมล FAC-MANAGEMENT@su.ac.th

สายตรงคณบดี

กลุ่มติดต่อ * :
หัวข้อที่ติดต่อ * :
รายละเอียด * :
ชื่อ * :
นามสกุล * :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ * :
อีเมล์ * :

ผู้บริหารคณะ

 • ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  หมายเลขภายใน
 • ผศ.ดร. วันชัย สุทธะนันท์
  คณบดี
  312001
 • รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  312117
 • ผศ.ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์
  รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
  312091
 • ผศ.ดร.สิริชัย ดีเลิศ
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล
  312119
 • ผศ.ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย
  312080
 • ผศ.ดร.จิตพนธ์ ชุมเกต
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  312123
 • ดร.ชิษณุพงศ์. ศิริโชตินิศากร
  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
  312107
 • ผศ.ดร.ประพล เปรมทองสุข
  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
  312050
 • นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์
  เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ
  312004

หน่วยงานภายนอก

 • หน่วยงาน
  หมายเลขภายใน
 • งานประเมินหลักสูตร
  312009
 • งานทะเบียนนักศึกษา/การรับนักศึกษาใหม่
  312005
 • งานตารางสอน/ตารางสอบ
  312006
 • งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษา
  312007
 • งานกิจการนักศึกษาและงานวินัยนักศึกษา
  312014, 312015
 • งานประเมินการเรียนการสอน
  312005
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
  312020
 • งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  312010, 312011
 • งานประชาสัมพันธ์
  312013
 • งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  312009
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์