ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

“ผู้บริหารพบนักศึกษา”

วันที่ 11 เม.ย. 2023
598 Views

“ผู้บริหารพบนักศึกษา”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ พบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งนโยบายและแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างภายในคณะฯ รวมถึงมอบให้คณะกรรมการฯ เป็นตัวกลางการสื่อสารข้อมูลจากคณะสู่นักศึกษา ณ ภัตตาคารเวอริเดียน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์