นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษาใหม่

หอพักนักศึกษา

8,319 Views

เวลาเปิด-ปิด หอพักหญิงและหอพักชาย
เปิด - ปิดพร้อมกัน คือ
เวลา 06.00 - 23.00 น. ทุกหอพัก มีเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก
เพื่อดูแลสวัสดิภาพและการปฏิบัติตนของนักศึกษาขณะอยู่หอพัก
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประสานงานกับอาจารย์ประจำหอพัก

หากนักศึกษาทำผิดระเบียบหอพัก จะได้รับโทษตั้งแต่ตักเตือน จนถึงให้ออกจากหอพัก และพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์