นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษาใหม่

ผลการเรียน

7,753 Views

  

 มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อมี การจำแนกสภาพนักศึกษา (เริ่มจำแนกสภาพนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
     2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 สองภาคการศึกษาที่มีการจำแนกสภาพนักศึกษาต่อเนื่องกัน
     3. ได้ค่าระดับค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 สี่ภาคการศึกษาที่มีการจำแนกสภาพนักศึกษาต่อเนื่องกัน

ข้อปฏิบัติ : เมื่อนักศึกษามีปัญหาผลการเรียนควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมถึงวางแผนการศึกษาในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามคู่มือหลักสูตรของสาขาวิชานั้น ๆ

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์