การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการเรียนล่วงหน้า (4+1)

29,437 Views

           การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการเรียนล่วงหน้า (4+1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีศักยภาพได้ศึกษาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นในระดับปริญญาโท อีกทั้งเป็นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางการจัดการเพื่อผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทักษะระดับสูงเพื่อพัฒนาประเทศ โดยการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า (4 + 1) เพื่อให้สามารถใช้เวลาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระยะเวลาที่สั้นลง ลดภาระค่าใช้จ่ายและก่อประโยชน์เชิงบุคคลและสังคมเพิ่มชึ้น
 

ปณิธานการศึกษา
“สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ”
สีประจำคณะ
สีฟ้าน้ำทะเล
ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนนักศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการเรียนล่วงหน้า (4+1) จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รายละเอียดสำหรับนักศึกษาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการเรียนล่วงหน้า (4+1)

ประกาศ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการเรียนล่วงหน้า (4+1) พลัส ปี 2566

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการเรียนล่วงหน้า (4+1) พลัส ประจำปี 2566

(Advanced Placement Program)

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์