นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษาใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

6,784 Views

อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ นักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด เพื่อดูแลนักศึกษาด้านวิชาการ

ข้อปฏิบัติ : หากนักศึกษาพบปัญหาในการเรียน หรือในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์