นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษาใหม่

การเรียนการสอนในคณะ

7,832 Views

1. ทุกสาขาวิชามีการฝึกงานในภาคฤดูร้อน
2. มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ / โครงการส่งเสริมประสบการณ์
3. มีการสอนเสริมภาษาอังกฤษ และอาจารย์ชาวต่างชาติ
4. มีแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

ข้อปฏิบัติ : นักศึกษาควรสนใจขวนขวายหาความรู้ ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ และทักษะทางเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพเมื่อสำเร็จการศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์