นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษาใหม่

กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

5,895 Views

กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง ในการฝึกประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งได้เรียนรู้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการต่าง ๆ โดยฝึกความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ก่อนที่จะไปใช้ชีวิตจริงในสังคม

ข้อปฏิบัติ : การเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมจากความรู้ในห้องเรียน การฝึกปฏิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ดังนั้นนักศึกษาจึงควรแบ่งเวลาให้เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความตั้งใจของนักศึกษาและผู้ปกครอง ในการคาดหวังจากสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์