ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การรับมอบและเปิดนิทรรศการ “ผลการวิจัยชุมชนต้นแบบจังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์“

วันที่ 4 ต.ค. 2021
1,829 Views
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ร่วมส่งมอบผลงานวิจัย “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์” ต่อนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คุณดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดีเพชรบุรี และผู้แทนชุมชน ร่วมรับมอบและเปิดนิทรรศการ “ผลการวิจัยชุมชนต้นแบบจังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์“
โครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและช่วยขับเคลื่อนให้จังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO)
ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์