ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 15 ก.ค. 2019
922 Views

งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ “นักกิจการที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานนานาชาติ” คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการทำงานร่วมกัน การวางแผนงานการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน PDCA วงจรการบริหารงานที่มีคุณภาพ และวางแผนงานการจัดกิจกรรมรวมถึงการจัดกิจกรรมรับน้อง และประชุมเชียร์ โดยมีตัวแทนนักศึกษาคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตัวแทนนักศึกษาฝ่ายกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ตัวแทนนักศึกษาคณะกรรมการสาขาทุกสาขาฯ ตัวแทนนักศึกษาสโมสรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษากลุ่มกิจกรรม/ชมรม และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีความสนใจ จำนวน 51 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์