จัดการสานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์ บางรัก’ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 ส.ค. 2023
427 Views

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ และอนุกรรมการฯ บางรัก จัดกิจกรรม ‘จัดการสานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์ บางรัก’ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ โดย มีผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัดรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ มุณีแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมหัวหน้าสาขา และคณาจารย์ภายในคณะ เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาแสดงความระลึกถึงพระคุณครูด้วยความนอบน้อม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบทอดต่อไป กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครู การมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดประดิษฐ์พาน การมอบพานของตัวแทนนักศึกษาทุกสาขา ทุกชั้นปีเพื่อแสดงความเคารพต่ออาจารย์ และการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ของโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์