ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

ผลการเรียน

วันที่ -
8,693 Views

  

 มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อมี การจำแนกสภาพนักศึกษา (เริ่มจำแนกสภาพนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
     2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 สองภาคการศึกษาที่มีการจำแนกสภาพนักศึกษาต่อเนื่องกัน
     3. ได้ค่าระดับค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 สี่ภาคการศึกษาที่มีการจำแนกสภาพนักศึกษาต่อเนื่องกัน

ข้อปฏิบัติ : เมื่อนักศึกษามีปัญหาผลการเรียนควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมถึงวางแผนการศึกษาในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามคู่มือหลักสูตรของสาขาวิชานั้น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์