หลักสูตร ปริญญาตรี

   มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายกระจายโอกาสการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จึงขยายเขตการศึกษาไปยังวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 3 ของมหาวิทยลัย ถัดจากวิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

   คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science) จัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 12 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่มีความสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ระดับหนึ่ง เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ

 

ปณิธานการศึกษา

 

“สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ”
สีประจำคณะ
สีฟ้าน้ำทะเล

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตร ปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

รายละเอียดสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรี

การเข้ารับศึกษา

ผ่านกระบวนการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในะดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น แต่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการประจำหลักสูตรอาจพิจารณารับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน หรือผลงานทางวิชาการ และ/หรือมีประสบการณ์การวิจัย

ระบบการศึกษา

1. การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

2. การคิดหน่วยกิต

        2.1 รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

        2.2 รายวิชาฝึกปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ

        2.3 รายวิชาสัมมนา 1 หน่วยกิต เท่ากับการบรรยายร่วมกับการอภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

        2.4 รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 6 สัปดาห์ต่อชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ

        2.5 รายวิชาศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 4 ชั่วโมงสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ

ระยะเวลาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

coming soon

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนเรียน

 

 

 

 

 

 

 

coming soon

 

 

 

 

 

 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

coming soon

 

 

 

 

 

 

การเทียบโอนหน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

coming soon

 

 

 

 

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

coming soon

 

 

 

 

 

 

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์