หลักสูตร Non-Degree

หลักสูตร การนำเข้าส่งออกและการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)

            เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการนำเข้าส่งออกและการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และหน่วยงานต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องเรียน มุ่งเน้นการเรียนรู้จาก อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์จริง
โดยการบรรยาย (Lecture) การฝึกปฏิบัติ (Practice) การใช้กรณีศึกษา (Case Study) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากกรณีศึกษา
และมีการติดตามวัดผลแต่ละหัวข้อ โดยมี ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอาจารย์ช่วยสอน
 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก และ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้
จะมุ่งเน้นการเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริงที่มีความเชี่ยวชาญ และมี ประสบการณ์ โดยมีอาจารย์และผู้มีประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นพี่เลี้ยงร่วมกับ สถานประกอบการ โดยผ่านการเรียนในรูปแบบภาคสนาม การเข้าให้คําปรึกษา และแนะนําผู้เรียนเป็นรายบุคคล ณ สถานประกอบการ

Download : รายละเอียดหลักสูตร
Download : ใบสมัคร Logistics Non-Degree

ส่งใบสมัครได้ที่ : ms_graduate02@su.ac.th

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตร Non-Degree จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์