ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

แหล่งทุนการศึกษา

วันที่ -
12,161 Views

แหล่งทุนการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย

1. ทุนจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จัดสรรให้กับนักศึกษาทุกคณะวิชา

2. ทุนคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ ทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนนักศึกษาช่วยงานทุนจากผู้มีจิตศรัทธา และทุนจากหน่วยงานภายนอก

3. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวนผู้รับทุนขึ้นอยู่กับการจัดสรรของมหาวิทยาลัยที่จัดให้แต่ละคณะวิชา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอรับทุนการศึกษา

เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดี ไม่เกี่ยวข้องกับการพนัน สิ่งเสพติด หรือแหล่งอบายมุข มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยได้ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี และต้องมีผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืม
(รายละเอียดในคู่มือนักศึกษา)

ข้อปฏิบัติ : นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน ควรติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครทุนการศึกษาในเว็บไซต์ของคณะ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยจะรับสมัครทุนการศึกษาในช่วงสองเดือนแรกของแต่ละภาคการศึกษา

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์