“ผู้บริหารพบนักศึกษา”

วันที่ 11 เม.ย. 2023
848 Views

“ผู้บริหารพบนักศึกษา”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ พบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งนโยบายและแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างภายในคณะฯ รวมถึงมอบให้คณะกรรมการฯ เป็นตัวกลางการสื่อสารข้อมูลจากคณะสู่นักศึกษา ณ ภัตตาคารเวอริเดียน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์