ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

กิจกรรมรับน้อง

วันที่ -
12,443 Views

เพื่อเป็นการปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตทั้งการเรียนการสอนและการใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ และ ด้านจิตใจ กิจกรรมรับน้องเป็นวัฒนธรรมในการสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีแก่นักศึกษา ในคณะ โดยเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่จัดให้รุ่นน้องในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยและคณะได้ ออกระเบียบในการดำเนินการกิจกรรมรับน้องให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ และไม่กระทำการอันเป็น การเสื่อมเสีย และรุนแรง รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้นักศึกษาต้อง เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ โดยการจัดกิจกรรมรับน้องจะมีอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดูแล และไม่อนุญาตให้นักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่ 

ข้อปฏิบัติ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ กิจกรรมรับน้องเป็นกิจกรรมที่เป็น ประเพณีสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และประเพณีอันดีของคณะ หากนักศึกษาพบว่ามีการกระทำใดผิดระเบียบข้อบังคับของคณะควรแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้รับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์