ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 5 มี.ค. 2019
783 Views

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2562 ณ สถานประกอบการภายในจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี ในครั้งนี้ทำให้ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในด้านการจัดการธุรกิจ ในสายการผลิต กลยุทธ์การบริหารจัดการ การประกอบธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงการศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจ การทำกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการเปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง การแก้ปัญหา และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์