ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ

วันที่ 8 ก.ย. 2018
991 Views

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ณ สมาพันธรัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาจารย์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และอาจารย์ดร.สันติธร ภูริภักดี เข้าร่วมโครงการ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังได้เข้าร่วมการบรรยายจาก Lucerne University of Applied Science Arts ในหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้ - หัวข้อ Intercultural Management : Cultures and Organizations โดย Prof.Dr. Claus Schreier - หัวข้อ Management and Sustainability โดย Prof. Markus Zemp, Head of MBA Lucerne - หัวข้อ Digitalization and Service Transformation โดย Prof.Sebastian Huber การศึกษาดูงาน Company visit - Company visit Lucerne Brewery - Company visit Swiss Hotel Management Academy Lucerne SHL - Company visit Water Tower: Historical tour

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์