ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการในรายวิชา 763 463 การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 ก.ย. 2018
444 Views

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม “โครงการเลี้ยงช้าง-สร้างฝาย” ซึ่งเป็นโครงการในรายวิชา 763 463 การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นำโดยอาจารย์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังบรรยายหัวข้อ การอนุรักษ์ช้างและการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า และร่วมทำกิจกรรมโป่งเทียมเลี้ยงช้างเพื่อเสริมแร่ธาตุอาหารในดินให้แก่สัตว์ป่า กิจกรรมฝายนี้เพื่อช้างเพื่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำให้แก่ช้างและสัตว์ป่า และกิจกรรมทาสีรั้วกั้นช้าง

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์