ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ฐิติพร สำราญศาสตร์ นางสาวชลลดา รุ่งเรือง นางสาววรัญชลี เหมะสุทธิ์ การนำเสนองานวิจัย ดีเด่น เรื่อง อิทธิพลการสื่อสารแบบปากต่อปากในโลกออนไลน์และปัจจัย ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ช่างชุ่ย

วันที่ 5 ส.ค. 2019
826 Views

อาจารย์ฐิติพร สำราญศาสตร์ นางสาวชลลดา รุ่งเรือง นางสาววรัญชลี เหมะสุทธิ์ การนำเสนองานวิจัย
ดีเด่น เรื่อง อิทธิพลการสื่อสารแบบปากต่อปากในโลกออนไลน์และปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ช่างชุ่ย

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์