ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ นางสาวอุษากร ดังเจริญ นายชนินทร์ มณีรัตน์ การนำเสนองานวิจัยดีเด่น เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม กรณีศึกษา ธุรกิจคาเฟ่ต์สุนัข "Wagging Tales Café" อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 5 ส.ค. 2019
860 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ นางสาวอุษากร ดังเจริญ นายชนินทร์ มณีรัตน์ การนำเสนองานวิจัยดีเด่น เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม 
กรณีศึกษา ธุรกิจคาเฟ่ต์สุนัข "Wagging Tales Café" อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์