ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด นางสาวชนิดา พุ่มชัง นางสาวมาริสา เงินทอง การนำเสนองานวิจัยดีเด่น เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารทะเลในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีี

วันที่ 5 ส.ค. 2019
747 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด นางสาวชนิดา พุ่มชัง นางสาวมาริสา เงินทอง การนำเสนองานวิจัยดีเด่น เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารทะเลในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์