ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์กนกวรรณ กิจชระภูมิ นายเจษฎากร เหลืองดารงค นายธิติวุฒิ สุขสันติพร การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ขนมหวานของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 5 ส.ค. 2019
845 Views

อาจารย์กนกวรรณ กิจชระภูมิ นายเจษฎากร เหลืองดารงค นายธิติวุฒิ สุขสันติพร การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์