อาจารย์ธิดาทิพย์ ปานโรจน์ นายรณฤทธิ์ ละริน การนำเสนองานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันที่ 5 ส.ค. 2019
1,379 Views

อาจารย์ธิดาทิพย์ ปานโรจน์ นายรณฤทธิ์ ละริน การนำเสนองานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผลงานอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์