ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ธิดาทิพย์ ปานโรจน์ นายรณฤทธิ์ ละริน การนำเสนองานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันที่ 5 ส.ค. 2019
931 Views

อาจารย์ธิดาทิพย์ ปานโรจน์ นายรณฤทธิ์ ละริน การนำเสนองานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์