ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ฐิติพร สำราญศาสตร์ นางสาวภานุสรณ์ จันทวงษ์ นางสาวกัลยภรณ์ อัตวรอนันต์ การนำเสนองานวิจัยดีเด่น เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารทะเลในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 5 ส.ค. 2019
858 Views

อาจารย์ฐิติพร สำราญศาสตร์ นางสาวภานุสรณ์ จันทวงษ์ นางสาวกัลยภรณ์ อัตวรอนันต์ การนำเสนองานวิจัยดีเด่น 
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารทะเลในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์