ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

“การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566”

วันที่ 21 มี.ค. 2023
900 Views

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม
“การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566” 

จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 
(การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย)

: เปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้ 
ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://ms.su.ac.th/mssuconf/home 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์