Current project
โครงการปัจจุบัน
  • cover
    โครงการเครือข่ายศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์ การจัดการชุมชน ครั้งที่ 8 และโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความยั่งยืน : ความท้าทายในวิถีใหม่”
    โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
light
light
PUBLICATIONS
เอกสารเผยแพร่