ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 มิ.ย. 2023
3,256 Views

การลงทะเบียน  รายวิชา  และตารางเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

1. กำหนดการลงทะเบียน และรายวิชาสำหรับการลงทะเบียน (โปรดอ่านรายละเอียดตามหลักสูตรที่ศึกษา) คลิกรายละเอียด

2. ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566 แยกตามหลักสูตร และชั้นปี ดังนี้

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 1 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 2 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้นปีที่ 1 คลิกรายละเอียด   
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้นปีที่ 2 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คลิกรายละเอียด         
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 1  คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 2  คลิกรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์