เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

บุคลากรประสานงานสาขาวิชา

หทัย อู่เงิน

นักวิชาการอุดมศึกษา
ผู้ประสานงานหลักสูตรบัญชี

  • ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์