เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาดาธิเบศร์ ภูทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • B.Sc. (Computer Science Concentration in Software Engineering), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.S. (Management Information Systems), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Ph.D. (Technopreneurship and Innovation Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์