ารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

วันที่ 13 ม.ค. 2023
703 Views

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร รักษาการหัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรม พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 “Culture - Service - Logistics in the Ecosystem” พร้อม 5 สถาบันการศึกษาร่วมจัด ดังนี้ 1.คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2.วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 4.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดในรูปแบบผสมผสาน (Onsite และOnline) โดยมีผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอนมากกว่า 70 บทความ
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวนการอาวุฌส สสปน. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์