ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาเก่าดีเด่น พ.ศ. 2565

วันที่ 16 พ.ย. 2022
574 Views
"รางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565"
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 เนื่องวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 79 ปี วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยได้รับมอบโล่รางวัลจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานครฯ
- ผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะวิทยาการจัดการ มีรายชื่อดังนี้คือ
1. อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลชนก วรรณกลาง ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
- ��ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น มีรายชื่อดังนี้คือ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้แทนคณบดี) ได้เข้ามอบช่อดอกไม้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์