ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พ.ย. 2022
963 Views

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

1. รายละเอียด และรายวิชาสำหรับการลงทะเบียนเรียนแต่ละหลักสูตร (รายละเอียดโปรด CLICK)

2. ตารางเรียน

ระดับปริญญาเอก

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 1 (รายละเอียดโปรด CLICK)

ระดับปริญญาโท

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้นปีที่ 1 (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 (รายละเอียดโปรด CLICK)

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 1 (รายละเอียดโปรด CLICK)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์