" Community Outreach Programme "

วันที่ 11 เม.ย. 2023
866 Views
" Community Outreach Programme "
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา (ผู้แทนคณบดี) มอบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสถาบัน Universiti Brunei Darussalam ณ ภัตตาคารเวอริเดียน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการเข้าร่วมกิจกรรม Community Outreach Programme @ SUMS โดยเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ รชกร วชิรสิโรดม ในช่วงระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์