เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

บุคลากรประสานงานสาขาวิชา

กันทรากร จรัสมาธุสร

นักวิชาการอุดมศึกษา
ผู้ประสานงานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  • ศศ.บ. (การจัดการชุมชน), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์