เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

บุคลากรประสานงานสาขาวิชา

ธิดารัตน์ คำทุมใส

นักวิชาการอุดมศึกษา
ผู้ประสานงานสาขาวิชาการตลาด

  • ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์