เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

บุคลากรประสานงานสาขาวิชา

ณัฐวิชช์ ศรีธาดาสวัสดิ์

นักวิชาการอุดมศึกษา
ผู้ประสานงานสาขาวิชาการจัดการชุมชน

  • บธ.ม. (การประกอบการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์