สาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระ ศรีโยธิน

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

  • บธ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • Ph.D. in Marketing Management, Salford Business School, The University of Salford, UK
  • บธ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • Ph.D. in Marketing Management, Salford Business School, The University of Salford, UK

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์