สาขาวิชาการตลาด

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ จันทึก

รองศาสตราจารย์

 • Cert. Advancement Course in Conflict Manager and Leaders; Intensive, At the Gold Standard level. School of Professional Study, New York University. New York, USA. (2016)
 • Cert. in Management & research, University of Luzern, Switzerland. (2014)
 • Cert. in Non-parametric Statistics, Structural Equation Modeling, Statistical Data Analysis by using Mplus with Burapha University. (2013),
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Cert. Advancement Course in Conflict Manager and Leaders; Intensive, At the Gold Standard level. School of Professional Study, New York University. New York, USA. (2016)
 • Cert. in Management & research, University of Luzern, Switzerland. (2014)
 • Cert. in Non-parametric Statistics, Structural Equation Modeling, Statistical Data Analysis by using Mplus with Burapha University. (2013),
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานทางวิชาการ

 • บทความวิจัยตีพิมพ์ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus จำนวน 1 ผลงาน
 • บทความวิจัยตีพิมพ์ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus จำนวน 1 ผลงาน
 • บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในฐานข้อมูล TCI จำนวน 129 ผลงาน
 • บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในฐานข้อมูล TCI จำนวน 129 ผลงาน
 • หนังสือเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • หนังสือเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เอกสารคำสอนเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เอกสารคำสอนเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • หนังสือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • หนังสือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • หนังสือการวิจัยเชิงปริมาณ
 • หนังสือการวิจัยเชิงปริมาณ
 • ตำราเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ตำราเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์