แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรายชื่อนักศึกษา

วันที่ 10 พ.ย. 2023
655 Views

 

คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

และ

สรุปรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์