พิธีจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการวิจัยและพัฒนาชุมชน

วันที่ 28 มี.ค. 2022
847 Views

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์รชกร วชิรสิโรดม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชน เข้าร่วมพิธีจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการวิจัยและพัฒนาชุมชน ระหว่างสถาบันพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการและการวิจัยสู่ชุมชนต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์