Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Public Administration

Lect. Surapat Bhichaibade

Professor

  • B.A. in Public Administration, Suan Sunandha Rajabhat University
  • Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University
  • Master of Public Administration (Judicial Administration), National Institute of Development Administration

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา