Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Public Administration

Lect. Kitti Wisankanchana

Head of Public Administration Program

  • LL.B., Thammasat University
  • B.B.A. in Political Science, Ramkhamhaeng University
  • M.A. in Political Science, Thammasat University

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา