Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Hotel Management

Dr. Chisnupong Sirichodnisakorn

Head of Hotel Management Program

  • B.B.A. in Hotel and Tourism Management, Kasem Bundit University
  • M.A. in Hotel and Tourism Management, Naresuan University
  • Ph.D. in Management, Silpakorn University

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา