Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Hotel Management

Lect. Pinyapat Muneekaew

  • B.B.A. in Tourism management, Sukhothai Thammathirat Open University
  • B.A. in Thai, Suansunandha Rajabhat University
  • M.A. in Hotel and Tourism Management, Naresuan University

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา