Community Management

Asst. Prof. Dr. Supparat Sangchatkaew

Asst. Prof.

  • B.A. in Thai, Silpakorn University
  • M.A. in Thai, Silpakorn University
  • Ph.D. in Thai, Slipakorn University

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

"Accept cookies" to make the website offer a better experience for you.

Policy to protect the personal information of all service users (Personal information) who contacts the website.