Community Management

Lect. Wanchai Chuaboon

-

  • ศศ.บ. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา), มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

"Accept cookies" to make the website offer a better experience for you.

Policy to protect the personal information of all service users (Personal information) who contacts the website.